عنوان محصولضخامتFinishingحالتابعادبرندواحدقیمتآلیاژمحل بارگیریآخرین بروزرسانی
ورق استیل 304 ضخامت 1 میلیمتر12Bورق (شیت)1x2Taiwan/Ycکیلوگرم1,078,160 304Lتهران2021-09-22 14:16:22
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 میلیمتر1.52Bورق (شیت)1.5x3.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,073,300 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 میلیمتر1.52Bورق (شیت)1.5x6.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,073,300 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 10 میلیمتر10No. 1ورق (شیت)1.5x3.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,100,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 10 میلیمتر10No. 1ورق (شیت)1.5x6.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,100,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر32Bورق (شیت)1.25x2.5Taiwan/Ycکیلوگرم849,200 304Lتهران2021-07-20 17:04:26
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر32Bورق (شیت)1.5x3.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,070,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر32Bورق (شیت)1.5x6.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,070,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 4 میلیمتر4No. 1ورق (شیت)1.5x3.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,068,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 4 میلیمتر4No. 1ورق (شیت)1.5x6.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,068,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 5 میلیمتر5No. 1ورق (شیت)1.5x3.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,065,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 5 میلیمتر5No. 1ورق (شیت)1.5x6.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,065,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 6 میلیمتر6No. 1ورق (شیت)1.5x3.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,072,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 6 میلیمتر6No. 1ورق (شیت)1.5x6.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,072,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 8 میلیمتر8No. 1ورق (شیت)1.5x3.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,075,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 8 میلیمتر8No. 1ورق (شیت)1.5x6.0Taiwan/Ycکیلوگرم1,075,000 304Lتهران2021-09-22 14:16:21
عنوان محصولضخامتFinishingحالتعرضبرندواحدقیمتمحل بارگیریآلیاژآخرین بروزرسانی
ورق استیل 304 ضخامت 1 میلیمتر12Bرول1Taiwan/Ycکیلوگرم1,070,000 تهران304L2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 میلیمتر1.52Bرول1.5Taiwan/Ycکیلوگرم1,058,000 تهران304L2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر32Bرول1.25Taiwan/Ycکیلوگرم1,031,000 تهران304L2021-08-15 11:05:31
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر32Bرول1.5Taiwan/Ycکیلوگرم1,068,000 تهران304L2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 4 میلیمتر4No. 1رول1.5Taiwan/Ycکیلوگرم1,067,000 تهران304L2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 5 میلیمتر5No. 1رول1.5Taiwan/Ycکیلوگرم1,055,000 تهران304L2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 6 میلیمتر6No. 1رول1.5Taiwan/Ycکیلوگرم1,070,000 تهران304L2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 8 میلیمتر8No. 1رول1.5Taiwan/Ycکیلوگرم1,075,000 تهران304L2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 10 میلیمتر10No. 1رول1.5Taiwan/Ycکیلوگرم1,100,000 تهران304L2021-09-22 14:19:39
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.