نبشی و تسمه

نبشی استیل پروفیلی  است که سطح مقطع آن دارای دو ضلع عمود بر هم باشد. نبشی استیل دارای دو نوع به نام های بال مساوی و بال نامساوی می باشدنبشی های استیل در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند و در مواردی که مقاومت به خوردگی و زنگ زدن مطرح باشد بیشترین استفاده را دارد. نبشی با استانداردهای مختلفی مانند نبشی 304،316 و 420 عرضه می شود.تسمه استیل به مقاطعی گفته میشود که مقطع مربع شکل دارد و قطعات بریده شده از ورق با ابعاد مختلف هستند که از فولاد آلیاژی آستنیتی ساخته می شود.تسمه استنلس استیل با آلیاژهای 304 و 316 از پرمصرف ترینهای این مقطع میباشد که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع غذایی بیشترین مصارف را دارند.شرکت ژیکال استیل به عنوان یک منبع معتبر و فروشنده انواع نبشی استیل و تسمه استیل، ارائه دهنده کلیه مقاطع با قیمت روز نبشی و تسمه استیل می باشد.

عنوان محصولابعاد (mm)عرض (mm)ضخامت (mm)آلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
نبشی استنلس استیل 30420x203304-6 متریکیلوگرمتهران888,714 2021-07-20 17:01:03
نبشی استنلس استیل 30430x303304-6 متریکیلوگرمتهران955,518 2021-07-20 17:01:03
نبشی استنلس استیل 30440x404304-6 متریکیلوگرمتهران955,518 2021-07-20 17:01:03
نبشی استنلس استیل 30450x505304-6 متریکیلوگرمتهران955,518 2021-07-20 17:01:03
نبشی استنلس استیل 30460x606304-6 متریکیلوگرمتهران955,518 2021-07-20 17:01:03
نبشی استنلس استیل 30480x808304-6 متریکیلوگرمتهران955,518 2021-07-20 17:01:03
نبشی استنلس استیل 304100x10010304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:03
تسمه استنلس استیل 304205304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:02
تسمه استنلس استیل 304206304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:02
تسمه استنلس استیل 3042010304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:02
تسمه استنلس استیل 3042015304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:02
تسمه استنلس استیل 304255304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:01
تسمه استنلس استیل 3042510304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:01
تسمه استنلس استیل 3042515304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:01
تسمه استنلس استیل 304303304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:01
تسمه استنلس استیل 304304304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:01
تسمه استنلس استیل 304305304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:01
تسمه استنلس استیل 304308304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:01
تسمه استنلس استیل 3043010304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:01
تسمه استنلس استیل 3043012304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 3043015304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 304404304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 304405304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 304406304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 304408304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 3044010304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 3044015304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 3044020304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:01:00
تسمه استنلس استیل 304505304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 304506304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 304508304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 3045010304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 3045015304-6 متریکیلوگرمتهران983,000 2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 3045020304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 3045030304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 304605304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 3046010304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 3046015304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 3046020304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:59
تسمه استنلس استیل 3046030304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:58
تسمه استنلس استیل 3046040304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:58
تسمه استنلس استیل 304805304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:58
تسمه استنلس استیل 304808304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:58
تسمه استنلس استیل 3048010304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:55
تسمه استنلس استیل 3048015304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:55
تسمه استنلس استیل 3048020304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:55
تسمه استنلس استیل 3041005304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:55
تسمه استنلس استیل 30410010304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:55
تسمه استنلس استیل 30410015304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:55
تسمه استنلس استیل 30410020304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:55
عنوان محصولابعاد (mm)عرض (mm)ضخامت (mm)آلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
نبشی استنلس استیل 31620x203316-6 متریکیلوگرمتهران1,160,000 2021-07-20 17:01:03
نبشی استنلس استیل 31630x303316-6 متریکیلوگرمتهران1,160,000 2021-07-20 17:01:03
نبشی استنلس استیل 31640x404316-6 متریکیلوگرمتهران1,160,000 2021-07-20 17:01:02
نبشی استنلس استیل 31650x505316-6 متریکیلوگرمتهران1,160,000 2021-07-20 17:01:02
نبشی استنلس استیل 31660x606316-6 متریکیلوگرمتهران1,160,000 2021-07-20 17:01:02
نبشی استنلس استیل 31680x808316-6 متریکیلوگرمتهران1,160,000 2021-07-20 17:01:02
نبشی استنلس استیل 316100x10010316-6 متریکیلوگرمتهران1,160,000 2021-07-20 17:01:02
تسمه استنلس استیل 316205316-6 متریکیلوگرمتهران1,150,000 2021-07-20 17:00:55
تسمه استنلس استیل 316206316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:55
تسمه استنلس استیل 3162010316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 3162015316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 316255316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 3162510316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 3162515316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 316303316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 316304316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 316305316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 316308316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:54
تسمه استنلس استیل 3163010316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:53
تسمه استنلس استیل 3163012316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:53
تسمه استنلس استیل 3163015316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:53
تسمه استنلس استیل 316404316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:53
تسمه استنلس استیل 316405316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:53
تسمه استنلس استیل 316406316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:53
تسمه استنلس استیل 316408316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:53
تسمه استنلس استیل 3164010316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 3164015316-6 متریکیلوگرمتهران1,150,000 2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 3164020316-6 متریکیلوگرمتهران1,150,000 2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 316505316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 316506316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 316508316-6 متریکیلوگرمتهران1,150,000 2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 3165010316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 3165015316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 3165020316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 3165030316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:52
تسمه استنلس استیل 316605316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 3166010316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 3166015316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 3166020316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 3166030316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 3166040316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 316805316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 316808316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 3168010316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:51
تسمه استنلس استیل 3168015316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:50
تسمه استنلس استیل 3168020316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:50
تسمه استنلس استیل 3161005316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:50
تسمه استنلس استیل 31610010316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:50
تسمه استنلس استیل 31610015316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:50
تسمه استنلس استیل 31610020316-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:00:50