پروفیل

پروفیل استیل از نظر شکل ظاهری شبیه به لوله ای مستطیل ، دایره ای و مربعی شکل تو خالی است که در شکل های ثابت و اندازه های متفاوت تولید میشود.  آلیاژهای پایه این محصول از آهن تشکیل شده و کمتر از 2درصد کربن دارد. از مهمترین کاربردهای آن اتصال دو قطعه به یکدیگر است . به عنوان مثال در قسمت های درب و پنجره منزل از این قطعات استفاده میشود.

پروفیل استیل ها انواع متفاوتی دارند که براساس استاندارد از آلیاژهای 316، 310، 304، 201و 321 ساخته میشوند و بیشتر در دکوراتیو استفاده میشوند و کاربرد فراوانی در صنعت ساخت و ساز دارند.شرکت ژیکال استیل به عنوان یک منبع معتبر و فروشنده انواع پروفیل استیل، ارائه دهنده کلیه مقاطع با قیمت روز پروفیل استیل می باشد.

عنوان محصولابعادضخامتآلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
پروفیل استنلس استیل 20115x301.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:15
پروفیل استنلس استیل 20120x201.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:15
پروفیل استنلس استیل 20120x202201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:15
پروفیل استنلس استیل 20120x301.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:15
پروفیل استنلس استیل 20120x302201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:15
پروفیل استنلس استیل 20130x301.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:15
پروفیل استنلس استیل 20130x302201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20130x303201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20130x303201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20140x201.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20140x202201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20140x401.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20140x402201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20140x403201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20150x501.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20150x502201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:14
پروفیل استنلس استیل 20150x503201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:11
پروفیل استنلس استیل 20160x301.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:11
پروفیل استنلس استیل 20160x302201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:11
پروفیل استنلس استیل 20160x303201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:11
پروفیل استنلس استیل 20160x401.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:11
پروفیل استنلس استیل 20160x402201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 20160x403201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 20160x601.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 20160x602201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 20160x603201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 20180x401.5201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 20180x402201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 20180x403201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 20180x802201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 201100x503201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:10
پروفیل استنلس استیل 201100x1002201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 201100x1003201-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
عنوان محصولابعادضخامتآلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
پروفیل استنلس استیل 30415x301.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30420x201.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30420x202304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30420x301.5304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30420x302304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30430x301.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30430x302304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30430x303304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30430x303304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30440x201.5304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30440x202304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30440x401.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30440x402304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:09
پروفیل استنلس استیل 30440x403304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30450x501.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30450x502304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30450x503304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x301.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x302304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x303304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x401.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x402304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x403304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x601.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x602304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30460x603304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30480x401.5304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:08
پروفیل استنلس استیل 30480x402304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:07
پروفیل استنلس استیل 30480x403304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:07
پروفیل استنلس استیل 30480x802304-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:07
پروفیل استنلس استیل 304100x503304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:07
پروفیل استنلس استیل 304100x1002304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:07
پروفیل استنلس استیل 304100x1003304-6 متریکیلوگرمتهران936,560 2021-07-20 17:01:07