گرید های استنلس

ضخامتابعادآلیاژحالت واحد برند قیمت (تومان)
۳۲۵۰۰*۱۲۵۰۳۰۴Lشیت کیلوگرموایسی/تایوان۱۳۸۰۰۰
۴۶۰۰۰*۱۵۰۰۳۰۴Lشیتکیلوگرموایسی/تایوان۱۳۹۰۰۰
۴۱۵۰۰۳۰۴Lکویلکیلوگرموایسی/تایوان۱۳۹۰۰۰
۵۶۰۰۰*۱۵۰۰۳۰۴Lکویلکیلوگرموایسی/تایوان۱۳۸۰۰۰
۶۶۰۰۰*۱۵۰۰۳۰۴Lشیتکیلوگرموایسی/تایوان۱۳۸۰۰۰
۶۱۵۰۰۳۰۴Lکویلکیلوگرموایسی/تایوان۱۳۸۰۰۰
۸۱۵۰۰۳۰۴Lکویلکیلوگرموایسی/تایوان۱۳۹۰۰۰
۱۰۱۵۰۰۳۰۴Lشیتکیلوگرموایسی/تایوان۱۴۵۰۰۰

ضخامتابعادآلیاژحالتواحدبرندقیمت(تومان)
۰/۵۱۰۰۰۴۳۰کویلکیلوگرموایسی/تایوان۸۴۰۰۰