گرید های استنلس

ضخامتابعادآلیاژحالت واحد برند قیمت (تومان)
۳۲۵۰۰*۱۲۵۰۳۰۴Lشیت کیلوگرموایسی/تایوان۱۷۸۰۰۰
۵۶۰۰۰*۱۵۰۰۳۰۴Lشیت کیلوگرموایسی/تایوان۱۷۸۰۰۰
۶۶۰۰۰*۱۵۰۰۳۰۴Lشیتکیلوگرموایسی/تایوان۱۷۸۰۰۰
۸۱۵۰۰۳۰۴Lکویلکیلوگرموایسی/تایوان۱۸۰۰۰۰
۸۶۰۰۰*۱۵۰۰۳۰۴Lشیتکیلوگرموایسی/تایوان ۱۸۰۰۰۰

ضخامتابعادآلیاژحالتواحدبرندقیمت(تومان)